Gluten Free Savory Stuffing Mix

Aleia's

$6
Ingredients
Brown rice flour; white rice flour; potato starch; tapioca flour; brown sugar; non-gmo canola oil; eggs; potato flour; yeast; garlic powder; guar gum; salt; herbs and spices